Code Tạo Popup Cho Website

Example HTML Popup Window Code:

<!-- Codes by vectordep.com -->
<script type="text/javascript">
// Popup window code
function newPopup(url) {
 popupWindow = window.open(
  url,'popUpWindow','height=700,width=800,left=10,top=10,resizable=yes,scrollbars=yes,toolbar=yes,menubar=no,location=no,directories=no,status=yes')
}
</script>
<a href="JavaScript:newPopup('http://www.vectordep.com/2012/04/download-phan-mem.html');">Open a popup window</a>
Ví Dụ:
Open a popup window

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

conghoang141@yahoo.com

LÊN ĐẦU TRANG